อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอาจารย์วันสุรีย์ พรหมภัทร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • คุณวุฒิการศึกษา :
  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
  : M.P.H. (Health Services Administration and Planning) University of Hawaii, U.S.A., 2533.
  : ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
  : ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
 • ติดต่อ

  : โทรศัพท์ 0-7567-2130 , 0-7567-2104-5
  : โทรสาร 0-75672106
  : E-mail : pwansure@wu.ac.th  งานที่สนใจ งานวิจัย และผลงานวิชาการ   ระบบสุขภาพ, ผู้หญิง งานและสุขภาพ, มิติทางจิตกับสุขภาพ, การวางแผนพัฒนาประเทศเน้นสุขภาพ

  วิชาที่สอนและร่วมสอน   การบริหารงานสาธารณสุข, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขขั้นแนะนำ, ระบบสารสนเทศสาธารณสุข, แนวคิดด้านสุขภาพแบบองค์รวม, นิเวศวิทยามนุษย์, การวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข, แนวคิดมานุษยวิทยากับปัญหาสุขภาพ  อาจารย์รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • คุณวุฒิการศึกษา :
  : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
  : น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530.
 • ติดต่อ

  : โทรศัพท์ 0-7567-2179 , 0-7567-2104-5
  : โทรสาร 0-75672106
  : E-mail : trustana@wu.ac.th  งานที่สนใจ งานวิจัย และผลงานวิชาการ   กฎหมายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

  วิชาที่สอนและร่วมสอน   กฏหมายสุขภาพพื้นฐาน, กฏหมายสิ่งแวดล้อม, กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ชุมชนกับสุขภาวะ, สัมมนาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สัมมนาปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อาจารย์นุจรีย์ ชูวิเชียร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • คุณวุฒิการศึกษา :
  : วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
  : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
 • ติดต่อ

  : โทรศัพท์ 0-7567-2199 , 0-7567-2104-5
  : โทรสาร 0-75672106
  : E-mail : cnutjare@wu.ac.th  งานที่สนใจ งานวิจัย และผลงานวิชาการ   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

  วิชาที่สอนและร่วมสอน   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน, หลักอนามัยอุตสาหกรรม, การเก็บและการวิเคระห์ตัวอย่างด้านอุตสาหกรรม, การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในงานอุตสาหกรรม, การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน  อาจารย์จำนงค์ ธนะภพ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • คุณวุฒิการศึกษา :
  : วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
  : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
 • ติดต่อ

  : โทรศัพท์ 0-7567-2188 , 0-7567-2104-5
  : โทรสาร 0-75672106
  : E-mail : tchamnon@wu.ac.th  งานที่สนใจ งานวิจัย และผลงานวิชาการ    อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, การประเมินความเสี่ยง

  วิชาที่สอนและร่วมสอน   หลักความปลอดภัยในการทำงาน, การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม, การบริการสุขภาพในสถานประกอบการ, วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม, การควบคุมการสูญเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  อาจารย์สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • คุณวุฒิการศึกษา :
  : วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546.
  : วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) , เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
 • ติดต่อ

  : โทรศัพท์ 0-7567-2186 , 0-7567-2104-5
  : โทรสาร 0-75672106
  : E-mail : ksupapor@wu.ac.th  งานที่สนใจ งานวิจัย และผลงานวิชาการ    Hepatotoxicity, Environmental Toxicology, Occupational Health and Safety, Industrial Hygiene, Risk Assessment

  วิชาที่สอนและร่วมสอน   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน หลักอนามัยอุตสาหกรรม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขภาพ การป้องกันอันตรายและอุบัติภัยในงานอุตสาหกรรม การบริการสุขภาพในสถานประกอบการ


  Go Top

  BACK